سامانه مدرسه هوشمند پویان

 

 اطلاعات دبیرستان

تعداد کلاس      13

تعداد دانش آموزان  379نفر

تلفن مدیریت      33243234

تلفن معاونین     33249020

تلفن فکس        33242824

 همراه دبیرستان 09112560972

تلفن پیام کوتاه  30007650003533

 آمار بازدید ها
سخني با اولياي محترم

اولیای گرامی سلام تعلیم وتربیت یکی از وظایف اساسی پدران ،ومادران ومعلمان است خانواده به عنوان اولین مکانی که کودک آدمی پا به عرصه وجود می گذارد ومدرسه حکم دومین خانه پرورش ورشد کودک از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است . آن چه در تربیت کودک اسان سهم اساسی دارد ،نقش پدر ومادر ،مربی ومعلم است . لذا انتظار می رود والدین محترم نکات زیرا مورد توجه قراردهند
1- به فرزند خود برچسب نزنیم
2- اورابافرزندان دیگرمقایسه نکنیم
3- بیش از حد توان کودک از او انتظار نداشته باشیم
4- طبیعت کودک خود را  نفی نکنیم
5- از حمایت بیش از حد او بپرهیزیم
6- به جای او تصمیم نگیریم ومشکلاتش را حل نکنیم
7- از احساس دل سوزی ،ترحم ومداخله ی حمایت گرایانه پرهیزکنیم
8- از محکوم کردن اودر نزد دیگران به ویژه همسالان اجتناب کنیم
9-همه ی خواسته ها وتوقعات فرزند خود را برآورده نکنیم
10- تا حد امکان اوراتنبیه بدنی نکنیم11- از کلمات توهین آمیز وسبک پرهیز کنیید
12- حس انتقام وکینه توزی را به او القا نکنیم
13-قوانین ومقرارت مدرسه را نزد اوبه تمسخر نگیریم 14- مشکلات عاطفی کودک را درنزد اوبیان نکنیم
15- از پاداش هایی که جنبه رشوه  باج خواهی دارد ،پرهیز کنیم
16-ازآموزش های زود رس ویایررس ، به ویژه درمسائل جنسی ، به کودکان پرهیز کنیم
17-از سرکوب نیازهای کودکان ، خودداری کنیم
18- با همه فرزندان خود باروش یکسان برخورد نکنیم وانتظار یکسان نداشته باشیم
19- دربرابر کودک ،از نزاع ودرگیری بین خود وهمسرمان خوداری کنیم
20 از یاری کردن دائمی کودک درانجام تکالیف درسی پرهیز نماییم
21-از جهت دادن و برجسته کردن استعدادهای خاص او ، زودتر از موعد خودداری کنیم
22-ا ز مراقبت های وسواسی وذره بینی اوجداخودداری کنیم
23-از صدای بلند وفریاد برای تربیت او استفاده نکنیم
24- از تذکر ونصیحت های زیاد پرهیز کنیم
25-
درمسیر تعلیم تربیت بچه ها عجله نکنیم .ستون های خیمه تربیت ،صبراستوصبراست وصبر
26- بدون هیچ چشم داشتی ،به آن ها محبت کنیم
27- کاری کنیم که بچه ها احساس موفقیت وارزشمندی داشته باشند
28- آن ها رادرمحرومیت های مصلحتی قراردهیم
29- سعی نکنیم اوراشبیه دیگران سازیم
منبع کتاب : تربیت دل پذیر

نکته

مابارفتاروکردارمان تربیت می کنیم نه با گفتارمان
-نیاز بچه ها تجربه کردن آموخته هایشان است . نیاز آنان اندیشیدن است نه تلقیناندیشه ها به آن ها.
 نیازفرزندان ما رفاقت مداری است نه رقابت مداری . نیاز کودکان لذت جویی  از تحصیل است نه
اندوختن وانبارکردن معلومات مرده وبی خاصیت . نیازبچه ها لطیف سازی قلب وهنر عشق ورزی است  نه صرفا فربه سازی ذهن ومغز آن ها
- تجربه نشان داده است که توقعات وانتظارات بیش از حد از کودکان ،نه تنها نتایج وارونه ای رابه دنبال دارد ، بلکه اورانسبت به انجام وظیفه اصلی و وتکالیف طبیعی اش نیز بی زار می کند تاآن جا که از انجام حداقل وظایف خود نیز شانه خالی می کند . لذا تصمیم بگیریم انتظازرات خودراتعدیل کنیم ومواظب کلام خوددرمقابل فرزندان باشیم.

-فرزندان ما آن چه را که آرزوداریم  نمی شوند ،آن ها آن می شوند که ما هستیم

- فرزندان خودرا درمحرومیت های مصلحتی نگه داریم تادربزرگی بدرخشند
-- بیا دداشته باشیم که چتر تعلیم وتربیت سه ستون دارد صبر، صبر، صبر ان الله مع الصابرین مخزن محبت بچه ها باید باعشق بدون قید وشرط والدین پرشود .

حضرت علی ع می فرمایند افضل العباده ترک العاده  از بزرگترین عبادات ، ترک عادات است وروسومی گوید .انسان باید عادت کند که به چیزی عادت نکند مواظب باشیم ،اگرچشم ها بسته شد ، مغزها به راحتی به فروش می رود
- یکی از راه های خدادوستی بچه ها این است که آنان زیبا دوست شوند
- باید برای زیبا دوستی یچه ها درمنزل ومدرسه ،برنامه ریزی کرد
-ما نجارنیستیم که بتوانیم بچه هایمان رابه هرشکلی که بخواهیم دربیاوریم ، ماباغبان آن ها هستیم . باید کاری کنیم که علف های هرز، رشد گیاه مارا مختل نکند. لطفا باغبان خوبی باشید ومواظب علف های هرز وآسیب زننده جامعه باشید.
-- درآفرینش انسان ابتدا قلب آفریده می شود وبعد مغز نقش می گیرد وآخرین اندامی که از کار می افتد وموجب مرگ می شود قلب است . خداوند نیز دراندازه گیری انسانها مترخودرادورقلب آن ها می گذارد نه دور مغز آن ها دردنیای تعلیم وتربیت نیز قلب مهم ترواساسی تراز مغز شناخته شده است .تعلیم وتربیت درقرن 21به سه حوزه توجه دارد
الف حوزه قلب ودل                          ب حوزه سرومغز                             ج حوزه دست
مردمان بزرگ ،قلب های کودکانه درسینه دارند ، درحالی که متاسفانه ما بزرگ سالان خواهان قلب بزرگ سالانه درکودکان هستیم . وقتی قلب فردی آماده شد ،وقتی به دل کسی تسلط پیداشد،انگاه سرومغز هم برای فهمیدن ویادگیری آماده می شوند . لیکن یادگیری به معنای واقعی وقتی اتفاق می افتد که دست فرد به کار گرفته شود
نکته  : برای اینکه حوزه قلب بچه هایمان راقوی سازیم وآن ها را مهربان ، دریایی وپرعطوفت و سازگارتربیت کنیم وربه حوزه دل وقلب بچه ها تسلط پیدا کنیم چه کنیم ؟
*-آنهارامقایسه نکنیم - آن ها راسرزنش نکنیم -آن ها را بر چسب نزنیم - درمنزل دادوفریاد به راه نیاندازیم - تذکر زیاد ندهیم
* مطیع شدن آن ها را هدف تربیتی خود قرار ندهیم
*حمایت  بیش از حد و محبت افراطی از آنان راکم کنیم
* سلطه جویی ما والدین برسرآنان حذف شود

*آنان را به دیدن طبیعت پررمزورازعادت دهیم
* رفاقت راجایگزین رقابت دهای سخت وکشنده کنیم
* بین خود وفرزند ان احترام متقابل وروابط عاطفی به وجود آوریم
* درفروتنی ،قناعت ، کمک به دیگران ، مهربانی برای بچه ها الگو باشیم
* از مراقبت های ذره بینی آن ها خود داری کنیم
* از تحمیل مطالب آموزشی وپرورشی به آنان جدا خوداری کنیم
* به آن ها یاد بدهیم که درذهن خود نسبت به کسی بد اندیشی نکنند
* به آنها ها یاد بدهیم شادی وسعادت دیگران رابرخود ترجیح دهند
* درهرکاری از ناحیه میل ورغبت با آنهاوارد شویم نه از جبرو تحمیل وفرمان
3-قوانین ومقرارت مدرسه را نزد اوبه تمسخر نگیریم

 

تاریخ انتشار: 1392/07/29

 المپیاد علمی

 

 متولدین امروز
 نفرات برتر پایه هفتم نوبت اول 1401-1400

.............................................................................................................

.............................................................................................................